Lô 16-2
Lô 16-2

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    2.785 km2
Nhà điều hành    PVEP POC
Phần trăm tham gia    PVEP (45%)
Các đối tác    Noex, VSP
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm