Lô 15-2
Lô 15-2

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    468,5 km2
Nhà điều hành    JVPC
Phần trăm tham gia    PVEP (Rạng Đông 17.5%, Phương Đông 35.5%)
Các đối tác    JVPC, Perenco (vẫn giữ tên cũ của Conoco Phillips)
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu và khí

Ngày tuyên bố thương mại: 17/06/1996 Ngày bắt đầu khai thác: 20/08/1998