Lô 09-3
Lô 09-3

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    78,78 km2
Nhà điều hành    VRJ JOC
Phần trăm tham gia    PVEP (35%)
Các đối tác    Zarubezhneft, PVEP, Idemitsu
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Khai thác
Sản phẩm    Dầu và Khí