Lô 09-2
Lô 09-2

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.372 km2
Nhà điều hành    HOANVU JOC
Phần trăm tham gia    PVEP (50%)
Các đối tác    SOCO, PTTEP
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Khai thác
Sản phẩm    Dầu và khí