Lô 15-1/05
Lô 15-1/05

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    3.827 km2
Nhà điều hành    PVEP POC
Phần trăm tham gia    PVEP (40%)
Các đối tác    Total, SK
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm