Lô 01-02/1997
Lô 01-02/1997

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Ngoài khơi, Nam Việt Nam
Diện tích    129,7 km2
Nhà điều hành    LAMSON JOC
Phần trăm tham gia    PVEP (50%)
Các đối tác    PCVL
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Phát triển
Sản phẩm