..
HOẠT ĐỘNG AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
 

Nhằm loại trừ/giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro gây ra thương tật, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và tài sản tại tất cả các dự án trong và ngoài nước, PVEP đã xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT của Tổng Công ty; đồng thời, áp dụng hệ thống này một cách linh hoạt, sáng tạo để vừa tuân thủ các quy định, cơ chế vận hành của nước sở tại vừa phù hợp với điều kiện thực tế của PVEP.

Lãnh đạo và cam kết

Ban Lãnh đạo đề ra những mục tiêu và phương thức quản lý công tác HSE; đồng thời cùng với toàn bộ CBCNV trong TCT cam kết thực hiện một cách có trách nhiệm các hoạt động về ATSKMT, đảm bảo cho hệ thống quản lý ATSKMT của TCT hoạt động thống nhất, tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật và chính sách ATSKMT đã đề ra. Ban lãnh đạo sẽ thường xuyên xem xét, đánh giá hệ thống quản lý, bảo đảm rằng hệ thống phù hợp và chính sách ATSKMT đạt hiệu quả mong muốn. Trên cơ sở việc xem xét, đánh giá hệ thống quản lý ATSKMT để nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu để cải tiến không ngừng đối với hệ thống quản lý ATSKMT, các mục tiêu mới cần được quan tâm và thiết lập nếu xét thấy cần thiết.

Chính sách về Sức khoẻ an toàn môi trường

Chính sách về ATSKMT bao gồm những nội dung và mục tiêu cần thực hiện nhằm đảm bảo tiến hành các hoạt động trên nguyên tắc ngăn ngừa và giảm thiểu các thiệt hại về con người, các tác động xấu đến môi trường cũng như tài sản. Chính sách SKATMT được sự thông qua của Lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và được cam kết thực hiện nghiêm túc trong toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty. Chính sách ATSKMT sẽ luôn được sửa đổi và cập nhật để phù hợp với những yêu cầu của Tổng Công ty và các thay đổi pháp lý trong nước và quốc tế.

Đánh giá và quản lý rủi ro

Ban Lãnh đạo đề ra những mục tiêu và phương thức quản lý công tác HSE; đồng thời cùng với toàn bộ CBCNV trong TCT cam kết thực hiện một cách có trách nhiệm các hoạt động về ATSKMT, đảm bảo cho hệ thống quản lý ATSKMT của TCT hoạt động thống nhất, tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật và chính sách ATSKMT đã đề ra. Ban lãnh đạo sẽ thường xuyên xem xét, đánh giá hệ thống quản lý, bảo đảm rằng hệ thống phù hợp và chính sách ATSKMT đạt hiệu quả mong muốn. Trên cơ sở việc xem xét, đánh giá hệ thống quản lý ATSKMT để nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu để cải tiến không ngừng đối với hệ thống quản lý ATSKMT, các mục tiêu mới cần được quan tâm và thiết lập nếu xét thấy cần thiết.

Tổ chức quản lý và trách nhiệm

Nhằm giới thiệu khái quát về hệ thống quản lý ATSKMT của Tổng Công ty, đồng thời xây dựng các quy định, cách tổ chức quản lý các hoạt động liên quan đến ATSKMT và xác định trách nhiệm quản lý, thực hiện chính sách ATSKMT của các cấp quản lý trong TCT.

Sơ đồ tổ chức quản lý hệ thống ATSKMT của TCT:

Đánh giá và quản lý rủi ro

Đánh giá và quản lý rủi ro là một quá trình liên tục, đặc biệt quan trọng đối với tất cả các hoạt động ATSKMT. Các yếu tố nguy hiểm gắn liền với các hoạt động phải được thường xuyên xác định, đánh giá rủi ro và phải có các biện pháp thực hiện phù hợp để kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả các sự cố có thể xảy ra trong các hoạt động của Tổng Công ty. Đánh giá rủi ro sẽ được cập nhật theo chu kỳ hoặc khi có sự thay đổi về kỹ thuật, vận hành, tổ chức.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch ATSKMT là một mắt xích trong hệ thống quản lý nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc thi hành các quy định pháp luật, chính sách và chương trình mục tiêu quản lý ATSKMT ở các cấp trực thuộc. Kế hoạch ATSKMT phải được xây dựng và xét duyệt đồng thời với kế hoạch phát triển hàng năm của Tổng Công ty. Công tác lập kế hoạch ATSKMT phải đảm bảo chi tiết, cụ thể hoá các nội dung như kinh phí, phân công trách nhiệm, tiến độ thực hiện và trách nhiệm giám sát, theo dõi và đánh giá. Các hoạt động chính của kế hoạch ATSKMT:

 • • Đào tạo ATSKMT
 • • Trao đổi thông tin ATSKMT
 • • Họp về ATSKMT
 • • Thảo luận về ATSKMT
 • • Kiểm soát các quy trình vận hành
 • • Quản lý sự thay đổi
 • • Quản lý hệ thống cấp giấy phép làm việc
Thực hiện và kiểm tra

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo ngăn ngừa kịp thời các nguy hiểm đối với sức khoẻ, tính mạng, môi trường và tài sản. Chương trình giám sát ATSKMT bao gồm các giám sát về kỹ thuật và đánh giá về công tác quản lý như sau:

 • • Giám sát an toàn lao động
 • • Khảo sát và đánh giá rủi ro kỹ thuật
 • • Quản lý các hoá chất nguy hiểm
 • • Giám sát sức khoẻ nghề nghiệp
 • • Giám sát các điều kiện vệ sinh lao động và môi trường lao động

Thanh kiểm tra ATSKMT là biện pháp phát hiện kịp thời các thiếu sót và phòng ngừa cơ bản để kiểm soát sự cố, tai nạn, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ người lao động. Thanh kiểm tra ATSKMT được tiến hành để xác định những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác quản lý ATSKMT, biểu dương những việc làm tốt để phát huy ý thức trách nhiệm trong công tác ATSKMT, và kịp thời sửa đổi và cập nhật những nội dung mới cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Đánh giá và cải tiến

Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, kế hoạch ATSKMT phải được thực hiện liên tục trong hệ thống quản lý và đạt hiệu quả cao. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thiết lập các quy định để xem xét, kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý ATSKMT, và kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý ATSKMT của TCT. Định kỳ đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về ATSKMT và tính hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, trong một số lĩnh vực then chốt sau:

 • • Đánh giá mức độ áp dụng các tiêu chuẩn về ATSKMT.
 • • Xác định các lĩnh vực chưa có hay thiếu các tiêu chuẩn.
 • • Đánh giá các thành tích cụ thể đã đạt được.
 • • Phân tích nguyên nhân và chiều hướng của các tai nạn, các dữ liệu về sự cố và bệnh nghề nghiệp để tìm ra các giải pháp phù hợp.