Tin PVEP THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tư vấn thẩm định giá giá trị khoản vốn đầu tư của PVEP trong Hợp đồng dầu khí Lô 15-1/05