Lô 01/10&02/10
Lô 01/10&02/10

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    11.823 km2
Nhà điều hành    PVEP POC
Phần trăm tham gia    PVEP (100%)
Các đối tác    không
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm