Lô 15-2/01
Lô 15-2/01

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    251 km2
Nhà điều hành    THANGLONG JOC
Phần trăm tham gia    PVEP (40%)
Các đối tác    TVL, PVEP
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Phát triển
Sản phẩm    Dầu

- Giai đoạn thăm dò : 4 năm - Giai đoạn 1 : 16/5/2005 – 15/5/2008 (3 năm ) - Gia hạn giai đoạn 1 : 16/5/2008 – 15/5/2009 (1 năm ) - Năm phát hiện dầu ở giếng HST-1X : 2006 - Năm phát hiện khí ở giếng HSD-1X : 2008