Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội giai đoạn 2011 - 2018
14/07/2021
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội giai đoạn 2011 - 2018
Kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm (2015 - 2017) và năm 2018
14/07/2021
Kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm (2015 - 2017) và năm 2018
Kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm (2014 - 2016) và năm 2017
14/07/2021
Kết quả sản xuất kinh doanh 03 năm (2014 - 2016) và năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2011-2017
02/07/2021
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2011-2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất
02/07/2021
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền tưởng năm 2017
02/07/2021
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền tưởng năm 2017
Báo cáo tình thình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
02/07/2021
Báo cáo tình thình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2017
02/07/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2017
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và 3 năm gần nhất
31/05/2017
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và 3 năm gần nhất
Báo cáo đổi mới doanh nghiệp 2016
31/05/2017
Báo cáo đổi mới doanh nghiệp 2016