Lô 01&02
Lô 01&02

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1,184 km2
Nhà điều hành    PCVL (Petronas Carigali Vietnam Ltd.)
Phần trăm tham gia    PVEP (15%)
Các đối tác    PCVL
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu

- Lô 01&02 nằm ở bồn trũng Cửu Long, cách Vũng tàu 155km - Ngày hết hạn HĐ: 9 Sept. 2016 - Hoạt động tìm kiếm thăm dò 6,700km địa chấn 2D tiến hành vào năm 1991. - Giếng Jade-1X được khoan đầu tiên năm 1992 với rất ít dầu phát hiện - Phát hiện dầu tại giếng Ruby: Aug 1995 - Tuyên bố thương mại mỏ Ruby: Aug 1995 - Ngày khai thác đầu tiên : 18 Oct 1998 - Kết quả của các nỗ lực tìm kiếm thăm dò là phát hiện thương mại ở mỏ Ruby và một số phát hiện khác tại Pearl, Topaz, Emerald, Azuriter và Diamond. - Đến nay đã khoan tổng cộng 25 giếng khoan.ổng cộng 25 giếng khoan.