Đảng bộ PVEP không ngừng đổi mới vì mục tiêu phát triển bền vững

05/02/2024

Trong gần 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn dắt của Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), toàn bộ hệ thống chính trị của PVEP đã từng bước xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị chủ lực và hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kế thừa thành tựu của các thế hệ đi trước, sau nhiều năm phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ PVEP liên tục đổi mới tư duy nhằm tạo nên những bước thay đổi căn bản, đặc biệt trong giai đoạn giá dầu giảm sâu, duy trì ở mức thấp những năm 2015-2017, đại dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020 với diễn biến phức tạp đến đầu năm 2022.

Qua một năm 2023 có nhiều biến động, thuận lợi, thời cơ đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành; sự sát sao chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, ban lãnh đạo Tập đoàn; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, PVEP đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu quản trị biến động, thích ứng linh hoạt, sản xuất an toàn, ổn định, không ngừng hoàn thiện các giải pháp tối ưu chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao quả hiệu quả quản trị điều hành, tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng lãnh đạo Petrovietnam, PVEP chúc Tết, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trên giàn Sư Tử Vàng thuộc Cửu Long JOC

Để tạo động lực, khí thế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, vừa qua, Đảng ủy PVEP đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024. Trong đó, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2024; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thúc đẩy hoạt động thăm dò khai thác, tạo bước đột phá mới về gia tăng trữ lượng, phấn đấu tiệm cận kế hoạch của cả giai đoạn, phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu khí được giao; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tuân thủ các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mỗi tổ chức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Theo đó, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ PVEP đã đề ra: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển đồng bộ chuỗi giá trị thăm dò – khai thác từ tìm kiếm thăm dò dầu khí; đến phát triển, vận hành khai thác dầu khí và thu dọn mỏ; thực hiện tốt vai trò đơn vị nòng cốt, chủ lực của Tập đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và an ninh năng lượng của đất nước; trên cơ sở đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, tiến tới phục hồi cơ bản năng lực tài chính, uy tín và thương hiệu; có nguồn nhân lực mạnh, chuyên nghiệp đủ sức tự chủ thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững;

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo triển khai an toàn, hiệu quả hoạt động SXKD, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP kiểm tra hoạt động sản xuất trên giàn Đại Hùng 01 chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy PVEP định hướng các nhóm nhiệm vụ cần chú trọng tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất nhằm đạt được sản lượng khai thác dầu khí từ các dự án hiện tại và từ các giếng khoan phát triển khai thác, khoan đan dày, sửa giếng dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2024;

Tập trung đảm bảo đầy đủ về thủ tục đầu tư, pháp lý hợp đồng và giàn khoan thực hiện 06 giếng thăm dò, thẩm lượng năm 2024 với mục tiêu đạt và vượt mức gia tăng trữ lượng theo kế hoạch, hướng tới hoàn thành mục tiêu gia tăng trữ lượng từ thăm dò – thẩm lượng của cả giai đoạn 2021-2025;

Tập trung nguồn lực để đạt được tiến độ dòng dầu đầu tiên (FO) Đại Hùng Pha 3 vào Quý III/2024 hoặc sớm hơn; Đồng thời, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ phát triển để đưa các mỏ vào khai thác theo Kế hoạch phát triển mỏ 5 năm cập nhật, đặc biệt: Lô B 48/95&52/97; mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B, Lô 15-1 cùng một số dự án trọng điểm khác; Phấn đấu kí các hợp đồng dầu khí mới cũng như gia hạn hợp đồng các lô, dự án trọng điểm; Triển khai công tác quản lý dự án, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài chính, sắp xếp lại bộ máy ... đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp.

Một nhiệm vụ mà Đảng bộ PVEP lưu ý triển khai trong năm 2024 là việc xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng của các dự án sử dụng Quỹ Tìm kiếm Thăm dò cũng như các tồn đọng khác liên quan đến dự án dầu khí trong nước và nước ngoài, hoàn thiện/hoàn tất thủ tục kết thúc/chuyển nhượng/quyết toán các dự án theo đúng các quy định hiện hành. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường, giá dầu.

Giàn khoan tại mỏ Sư Tử Vàng

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, PVEP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số gắn với ứng dụng KPI, ERP để nâng cao hiệu quả, chất lượng của các hoạt động đang triển khai; Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới mà PVEP có lợi thế phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, sáng chế đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ PVEP sẽ tiếp tục quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 116-NQ/ĐU ngày 24/7/2023 của Đảng ủy sau Sơ kết giữa nhiệm kỳ; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, duy trì khối đại đoàn kết vì mục tiêu phát triển bền vững;

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chỉ đạo công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy/Ban Thường vụ Đảng ủy PVEP về lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ đúng quy định; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với quy định của Trung ương.

Chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch khắc phục những hạn chế tồn tại đã được cấp trên chỉ ra; xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên đối với nhiệm vụ SXKD, việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Đảng bộ PVEP sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường sự chủ động trong xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào; tích cực trong công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên thi đua lao động sáng tạo; phát huy vai trò tham gia quản lý doanh nghiệp, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực trong công tác phản biện xã hội; phối hợp cùng chính quyền đảm bảo thực hiện tốt nội dung Thỏa ước lao động tập thể... góp phần tích cực vào hoạt động chung của PVEP;

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương; đổi mới việc xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng gắn với công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; Chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
Ngay từ tháng đầu năm 2024, Đảng bộ PVEP đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn không xảy ra tai nạn, sự cố. Sản lượng khai thác dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra với 0,3 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 106% kế hoạch tháng. Cùng với việc hoàn thành sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tháng. Trong đó, tổng doanh thu đạt 3.171 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.210 tỷ đồng, vượt 34%.

Những kết quả tích cực này sẽ tạo cơ sở, tiền để để toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PVEP không ngừng đổi mới, nỗ lực, cố gắng, kiên định với mục tiêu xây dựng PVEP phát triển bền vững, tiếp tục có đóng góp lớn cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và xa hơn nữa là hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước.

Lượt truy cập: 140

Tin nổi bật