Những kết quả nổi bật của các đơn vị thành viên Petrovietnam năm 2023

02/01/2024

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đã tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD), đem lại nhiều kết quả khả quan, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ (Giàn Công nghệ Trung tâm số 2)

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Dẫn đầu khối tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Petrovietnam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao, bao gồm cả hai nhiệm vụ bổ sung, về đích trước thời hạn.

Cụ thể, Vietsovpetro đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu Lô 09-1 trước 20 ngày; hoàn thành chỉ tiêu khai thác khí thiên nhiên trước 3 tháng so với kế hoạch (KH). Cả năm 2023, Vietsovpetro dự kiến khai thác hơn 3,88 triệu tấn dầu, vượt 113,4 nghìn tấn so với KH.

Đặc biệt, trong năm 2023, Vietsovpetro đã gia tăng trữ lượng trên toàn Lô 09-1 tới 4,184 triệu tấn, đạt 152% KH.

Ngoài ra, các chỉ tiêu về doanh thu bán dầu, nộp ngân sách Nhà nước và trích nộp lợi nhuận hai phía đều cán mốc mục tiêu sớm 3-4 tháng. Các chỉ tiêu lợi nhuận, dịch vụ ngoài cũng sớm hoàn thành KH được giao.

Trên cơ sở nghị quyết Hội đồng 56, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được hai phía giao KH sản xuất chính năm 2024 với sản lượng khai thác dầu/condensate 2.791,8 nghìn tấn và các nhiệm vụ bổ sung; sản lượng khí thiên nhiên 44,17 triệu m3; kết thúc thi công 7 giếng thăm dò thẩm lượng với kế hoạch gia tăng trữ lượng đạt 2,5 tấn tấn; bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình BK-23, RC-11, BK-24 và đưa công trình BK-23 vào hoạt động đúng KH.

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Năm 2023 cũng là một năm thành công vượt mức của PVEP khi lần lượt về đích sớm các chỉ tiêu KH: Gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày; sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày; các chỉ tiêu tài chính về đích sớm 104-227 ngày.

Sản lượng khai thác đạt 3,66 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 7,30 triệu tấn quy dầu), vượt 15% KH Petrovietnam giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate 2,47 triệu tấn (toàn dự án: 4,84 triệu tấn), đạt 111% KH; khí xuất 1,2 tỉ m3 (toàn dự án: 2,47 tỉ m3), đạt 124% KH Petrovietnam giao.

Công tác thăm dò/thẩm lượng của PVEP cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi toàn bộ 4 giếng khoan thăm dò cho dòng thành công, với 3 phát hiện dầu khí mới. Trong đó, đã có phát hiện đưa vào khai thác ngay, cũng có phát hiện cho kết quả thẩm lượng cao, tạo cơ sở phát triển giếng trong thời gian tới.

Một thành tích đặc biệt khác trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò của PVEP là lần đầu tiên sau 7 năm, hệ số bù trữ lượng lớn hơn 1. Năm 2023, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 3,72 triệu tấn quy dầu, đây cũng mức gia tăng trữ lượng trong năm cao nhất của PVEP từ năm 2016 đến nay.

Năm 2024, PVEP đề ra KH SXKD với chỉ tiêu gia tăng trữ lượng 4 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác 3,05 triệu tấn quy dầu, trong đó gồm 2,05 triệu tấn dầu/condensate và 1.000 triệu m3 khí xuất; thực hiện khoan 25 giếng khoan “chắc chắn”.

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)

Năm 2023, BIENDONG POC cán mốc 4.000 ngày vận hành tuyệt đối an toàn. Ước tính đến hết năm 2023, sản lượng khí của BIENDONG POC đạt 100% KH; sản lượng condensate đạt 137% KH năm, vượt KH 120 ngày.

Với thành tích sản xuất ấn tượng, tổng doanh thu của BIENDONG POC đạt 137% KH, hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2023 trước 50 ngày; tổng doanh thu lũy kế năm 2023 đạt gần 5 tỉ USD trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành 3,76 tỉ USD.

Bên cạnh đó, ngày 28-11-2023, BIENDONG POC đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo trữ lượng cập nhật mỏ Mộc Tinh (RAR), là tiền đề quan trọng cho việc phát triển mỏ trong giai đoạn tiếp theo với chiến lược 6 giếng khoan đan dày.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, BIENDONG POC sẽ tiếp tục bảo đảm SXKD tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu sản lượng Ủy ban Quản lý Lô 05-2 và 05-3 đã phê duyệt; đồng thời thúc đẩy các cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt báo cáo phát triển mỏ sửa đổi (RFDP) làm cơ sở để triển khai khoan đan dày nhằm duy trì sản lượng và kéo dài thời gian khai thác.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí, năm 2023, PV GAS tiếp tục đạt được những kết quả SXKD ấn tượng: Tất cả hệ thống, công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí, sản phẩm khí liên tục; đã tiếp nhận trên 7,6 tỉ m3 khí và cung cấp khoảng 7,3 tỉ m3 khí khô, bằng 96% KH; sản xuất và tiêu thụ trên 85 nghìn tấn condensate, bằng 102% KH; kinh doanh LPG gần 2,5 triệu tấn, bằng 139% KH và tăng 20% so với năm 2022, về đích trước KH 3 tháng và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay; tiếp tục duy trì cung cấp khí và sản phẩm khí ổn định để sản xuất trên 9% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu thị trường LPG cả nước.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính của PV GAS đều hoàn thành vượt mức KH, về đích trước 2-6 tháng với doanh thu toàn PV GAS lập đỉnh mới, đạt trên 114 nghìn tỉ đồng, tương ứng trên 10% doanh thu toàn Petrovietnam. PV GAS là 1 trong 3 doanh nghiệp trong Petrovietnam đạt doanh thu trên 100 nghìn tỉ đồng. Doanh thu hợp nhất của PV GAS đạt trên 93 nghìn tỉ đồng, bằng 122% KH; lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 11,5 nghìn tỉ đồng, bằng 177% KH, tương ứng gần 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam; đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 6,2 nghìn tỉ đồng, bằng 159% KH.

Năm 2024, PV GAS tiếp tục là vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí, cơ sở SXKD; quyết tâm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế và phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG/sản phẩm khí, cung cấp khí làm nguyên liệu; tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài ngành Dầu khí để cung cấp sản phẩm, dịch vụ; chủ động phối hợp xây dựng, trình duyệt các cơ chế chính sách liên quan tới ngành khí...

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)

Năm 2023, PV Power sản xuất ước đạt 14,97 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 64% sản lượng điện toàn Petrovietnam (23,23 tỉ kWh); tổng doanh thu ước 30,6 nghìn tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế ước 1.326,6 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước 1.162 tỉ đồng, vượt 32% KH năm 2023.

Với những kết quả đạt được, có thể nói, năm 2023 PV Power là doanh nghiệp sản xuất điện hiệu quả nhất.

Năm 2024, PV Power sẽ phấn đấu sản lượng đạt 16,703 tỉ kWh; tích cực làm việc với PV GAS, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cấp quản lý để bảo đảm cung ứng nhiên liệu và vận hành tối ưu các nhà máy điện; tập trung kiểm soát tiến độ, tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4. Bên cạnh đó, PV Power cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên...

Tổng công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) 

Vietsovpetro đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu Lô 09-1 trước 20 ngày; hoàn thành chỉ tiêu khai thác khí thiên nhiên trước 3 tháng so với KH. Cả năm 2023, Vietsovpetro dự kiến khai thác hơn 3,88 triệu tấn dầu, vượt 113,4 nghìn tấn so với KH. 

Đối với ngành phân bón, năm 2023 là năm đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi giá nguyên liệu tăng, giá phân bón giảm, nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp, cạnh tranh với phân bón nhập khẩu ngày càng quyết liệt...

Tuy nhiên, PVFCCo đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản trị, điều hành SXKD và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Sản lượng sản xuất urê Phú Mỹ ước 800.000 tấn, đạt 102% KH; sản lượng kinh doanh urê Phú Mỹ ước 830.000 tấn, đạt 104% KH năm 2023, tăng 5% so với năm 2022.

Trên cơ sở phân tích những thách thức và cơ hội, PVFCCo đã đưa ra những giải pháp phù hợp cho năm 2024; trong đó, tiếp tục tập trung nguồn lực để vận hành nhà máy và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định; thực hiện bảo dưỡng tổng thể an toàn, chất lượng, bảo đảm tiến độ và tiết kiệm chi phí; tìm kiếm nguồn khí ổn định dài hạn cho sản xuất đạm, bảo đảm hiệu quả SXKD của doanh nghiệp; tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời xây dựng các phương án kinh doanh tối ưu tồn kho gắn với tối ưu hiệu quả các sản phẩm.

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Tại PVCFC, sản lượng sản xuất urê quy đổi ước đạt 954 nghìn tấn, NPK ước đạt 150 nghìn tấn. Tổng lượng phân bón các loại tiêu thụ trong năm 2023 của PVCFC ước đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2022. Trong đó, lượng urê tiêu thụ ước đạt 866 nghìn tấn. Đặc biệt, PVCFC đã mở rộng thành công thị trường NPK với lượng tiêu thụ trong năm 2023 ước đạt 160 nghìn tấn, bằng 192% so với năm 2022.

Dây chuyền sản xuất phân bón tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Nhờ nỗ lực duy trì SXKD hiệu quả nên chỉ số tài chính năm 2023 của PVCFC khá ấn tượng, vượt chỉ tiêu KH năm với doanh thu ước 13.572 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước 1.031 tỉ đồng.

Năm 2024, PVCFC đưa ra chủ đề hoạt động “Kiến tạo giá trị, bền vững hơn, thịnh vượng hơn”; tập trung nguồn lực ưu tiên triển khai 3 phạm vi tạo động lực phát triển bền vững: Hoạt động đầu tư, Xây dựng chiến lược phát triển bền vững và Chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng đến các hoạt động của công ty.

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling)

Trong khối dịch vụ kỹ thuật, hoạt động SXKD của PV Drilling nổi bật trong năm 2023 với những kết quả rất khả quan, trong đó phải kể đến thành tích của hoạt động cung cấp giàn khoan. Toàn bộ các giàn khoan thuộc sở hữu của PV Drilling hoạt động xuyên suốt năm với hiệu suất hoạt động và hiệu suất sử dụng cao hơn so với năm trước.

Người lao động PV Drilling

Nỗ lực trong mọi hoạt động, tích cực tận dụng cơ hội để tăng trưởng, năm 2023, PV Drilling đã ghi nhận kết quả SXKD rất khả quan, với tổng tài sản ước trên 21.000 tỉ đồng; doanh thu 5.900 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỉ đồng, lần lượt vượt 10% và 300% so với KH.

Đối với hoạt động SXKD năm 2024, PV Drilling cho biết: Toàn bộ các giàn khoan do PV Drilling sở hữu sẽ phục vụ các chiến dịch khoan tại thị trường nước ngoài. PV Drilling tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng cung cấp và gia tăng thị phần dịch vụ tại thị trường khu vực Đông Nam Á và Trung Đông; nghiên cứu đầu tư thêm giàn khoan và máy móc thiết bị chuyên ngành nhằm tăng nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khu vực; tăng cường quảng bá và cung cấp dịch vụ trọn gói tới các khách hàng nước ngoài cũng như mở rộng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…

Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO)

Năm 2023, BIENDONG POC cán mốc 4.000 ngày vận hành tuyệt đối an toàn. Năm 2023, sản lượng khí của BIENDONG POC ước đạt 100% KH; sản lượng condensate đạt 137% KH, vượt KH 120 ngày; tổng doanh thu lũy kế đạt gần 5 tỉ USD trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành 3,76 tỉ USD.

Năm 2023, trong 4 mảng dịch vụ cốt lõi của PETROSETCO, dịch vụ quản lý bất động sản đã bảo đảm được chỉ tiêu tăng trưởng với kết quả doanh thu ước đạt 759 tỉ đồng, bằng 125% KH năm và bằng 150% so với năm 2022. Dịch vụ đời sống ước doanh thu 1.017 tỉ đồng, đạt 101% KH năm và bằng 109% so với năm 2022. Doanh thu mảng dịch vụ phân phối ước 15,198 tỉ đồng, tương đương với năm 2022. Dịch vụ cung ứng vật tư và hậu cần dầu khí tuy kết quả chưa được như kỳ vọng, nhưng đã có tín hiệu đáng mừng khi thương hiệu PETROSETCO đã ghi lại dấu ấn và phủ rộng độ nhận diện, được khách hàng đánh giá cao, tăng cường uy tín của thương hiệu PETROSETCO trên thị trường..

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)

Cùng trong khối dịch vụ, hoạt động SXKD của PVChem cũng ghi nhận kết quả tích cực. PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hợp nhất do Đại hội đồng cổ đông thông qua trước 1 tháng so với KH năm, trong đó, tổng doanh thu ước 3.050 tỉ đồng, vượt 22% KH năm 2023, bằng 103% so với năm 2022; tổng lợi nhuận trước thuế ước 58,3 tỉ đồng, vượt 39% KH năm 2023, tăng 51% so với năm 2022.

Để hoàn thành tốt KH SXKD năm 2024, PVChem sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm 4 nhóm nhiệm vụ chính là sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, đầu tư dự án mới, công tác tái cấu trúc - đổi mới doanh nghiệp và công tác tài chính.

 

Năm 2024, toàn bộ các giàn khoan do PV Drilling sở hữu sẽ phục vụ các chiến dịch khoan tại thị trường nước ngoài. PV Drilling tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng cung cấp và gia tăng thị phần dịch vụ tại thị trường khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.

 

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 124