Lô 52/97
Lô 52/97

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Malay-Thổ Chu, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.701,93 km2
Nhà điều hành    CHEVRON
Phần trăm tham gia    PVEP (30%)
Các đối tác    Chevron, Moeco, PTTEP
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển
Sản phẩm    Khí