Lô B,48/95
Lô B,48/95

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Malay-Thổ Chu, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.701,93 km2
Nhà điều hành    CHEVRON
Phần trăm tham gia    PVEP (23.5%)
Các đối tác    Chevron, Moeco, PTTEP
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển
Sản phẩm

Giai đoạn thăm dò: 6 năm (3 giai đoạn): - Giai đoạn 1: 3 năm từ 20/10/1999 và gia hạn 1 năm 19/10/2003. - Giai đoạn 2: 1 năm (20/10/2003 – 19/10/2004). - Giai đoạn 3: 1 năm (20/10/2004 – 19/10/2005). * Ngày tuyên bố phát hiện thương mại đầu tiên: 08/5/2002 * Ngày First Gas: dự kiến vào năm 2013