Lô 51
Lô 51

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Malay-Thổ Chu, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    3.632 km2
Nhà điều hành    Mitra
Phần trăm tham gia    PVEP (30%)
Các đối tác    Kufpec, Mitra
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm