Lô 123
Lô 123

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Phú Khánh, ngoài khơi, Việt Nam
Diện tích    6,645km2
Nhà điều hành    SANTOS
Phần trăm tham gia    PVEP (30%)
Các đối tác    Santos, SK Inovation
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm

Các Lô khác
Bể Phú Khánh
Lô 123