Lô 148,149
Lô 148,149

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Phú Khánh, ngoài khơi, Việt Nam
Diện tích    18.038 km2
Nhà điều hành    PVEP
Phần trăm tham gia    PVEP(100%)
Các đối tác    Không
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm    

Các Lô khác
Bể Phú Khánh
Lô 148,149