Lô 117, 118, 119
Lô 117, 118, 119

Quốc gia:    Việt Nam
Vị trí:    Bồn trũng Phú Khánh, ngoài khơi, Việt Nam
Diện tích:    21.039 km2
Nhà điều hành:    EMEPVL (ExxonMobil)
Phần trăm tham gia:    PVEP (15%)
Các đối tác:    EMEPVL
Loại hình hợp đồng:    PSC
Giai đoạn:    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm

Các Lô khác
Bể Phú Khánh
Lô 117, 118, 119