Lô 12W
Lô 12W

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.724 km2
Nhà điều hành    Premier Oil (POVO)
Phần trăm tham gia    PVEP (15%)
Các đối tác    Premier Oil, Santos, Premier Oil LLC
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu và khí