Lô 07/03
Lô 07/03

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam
Diện tích    1.783 km2
Nhà điều hành    Premier Oil
Phần trăm tham gia    PVEP (15%)
Các đối tác    Premier Oil, Vamex, Pearl Oil, Pan Pacific
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm