Lô PM 304
Lô PM 304

Quốc gia    Malaysia
Vị trí    Ngoài khơi đảo bán đảo Malaysia
Diện tích    600 km2
Nhà điều hành    PETROFAC
Phần trăm tham gia    PVEP (15%)
Các đối tác    PETROFAC, KUFPET, Petronas Carigali
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu

Các Lô khác
Malaysia
Lô PM 304