Lô SK305
Lô SK305

Quốc gia    Malaysia
Vị trí    Ngoài khơi, đảo Sarawak, Malaysia
Diện tích    15.056 km2
Nhà điều hành    PCPP
Phần trăm tham gia    PVEP (30%)
Các đối tác    PCSB, PERTAMINA
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu và khí

Các Lô khác
Malaysia
Lô SK305