Lô 101-100/4
Lô 101-100/4

Quốc gia: Việt Nam 

Vị trí: Bể Sông Hồng, Việt Nam

Diện tích: 4.914 km2

Nhà điều hành: PVEP

Phần trăm tham gia: PVEP(100%)

Các đối tác: Không

Loại hình hợp đồng: PSC

Giai đoạn: Tìm kiếm Thăm dò

Sản phẩm:

 Quốc gia  Việt Nam
 Vị trí  Bể Sông Hồng, Việt Nam
 Diện tích  4.914 km2
 Nhà điều hành  PVEP
 Phần trăm tham gia  PVEP(100%)
 Các đối tác   Không
 Loại hình hợp đồng  PSC
 Giai đoạn  Tìm kiếm Thăm dò
 Sản phẩm