Lô Marine XI
Lô Marine XI

Quốc gia    Công-gô
Vị trí    Ngoài khơi CH Công-gô
Diện tích    1,395 km2
Nhà điều hành    SOCO EPC
Phần trăm tham gia    PVEP (8,5%)
Các đối tác    SOCO EPC, SNPC, AOGC, LUNDIN, RAFFIA OIL
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm thăm dò
Sản phẩm

Các Lô khác
Công-gô
Lô Marine XI