Lô 433a, 416b
Lô 433a, 416b

Quốc gia    Algeria
Vị trí    Bể Oued Mya, Sa mạc Sahara, An giê ri
Diện tích    4.530 km2
Nhà điều hành    Groupement Bir Seba (GBRS)
Phần trăm tham gia    PVEP (40%)
Các đối tác    Sonatrach, PTTEP
Loại hình hợp đồng    PSC/Liên doanh Điều hành
Giai đoạn    Phát triển
Sản phẩm    Dầu

Các Lô khác
Algeria
Lô 433a, 416b