Lô Junin 2
Lô Junin 2

Quốc gia    Venezuela
Vị trí    Đất liền, Venezuela
Diện tích    247,77 km2
Nhà điều hành    Công ty Liên doanh Petromacareo
Phần trăm tham gia    PVEP(40%)
Các đối tác    PVEP, CVP
Loại hình hợp đồng    Liên doanh
Giai đoạn    Phát triển Khai thác
Sản phẩm    Dầu nặng

Các Lô khác
Venezuela
Lô Junin 2