PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất tháng 10/2022

02/11/2022

Trong tháng 10, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã duy trì vận hành, khai thác các mỏ/dự án an toàn, hiệu quả, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch trong tháng đề ra.

Hoạt động vận hành, khai thác của các mỏ/dự án của PVEP được đảm bảo an toàn không xảy ra tai nạn, sự cố. Tình hình an ninh an toàn biển được duy trì, đảm bảo tốt. Các hoạt động thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông được theo dõi chặt chẽ nhằm chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho các hoạt động/công trình dầu khí trong mọi tình huống.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trong tháng, tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 10 là 0,31 triệu tấn quy dầu (Toàn đề án: 0,63 triệu tấn quy dầu), đạt 116% kế hoạch (KH) tháng. Tính chung 10 tháng, PVEP đã khai thác được 3,10 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 6,24 triệu tấn quy dầu), đạt 117% KH 10 tháng và 98% KH năm.

Trong đó, sản lượng dầu & condensate tháng 10 là 0,21 triệu tấn (Toàn đề án: 0,41 triệu tấn quy dầu), đạt 107% KH tháng; cộng dồn 10 tháng là 2,09 triệu tấn (Toàn đề án: 4,14 triệu tấn quy dầu), đạt 107% KH 10 tháng và 89% KH năm.

Mỏ Cá Tầm

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 10 cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã tối ưu khai thác các giếng giúp lưu lượng duy trì ổn định cao hơn dự kiến. Lô 09-3/12 đạt được First Oil giàn khai thác Cá Tầm 2 ngày 28/10/2022 (từ giếng CT-201) vượt 47 ngày so với kế hoạch dự kiến. Bên cạnh đó, PVEP đã gọi dòng thành công giếng HSD-7P từ ngày 15/10/2022; đưa giếng BRB-11ST2 vào khai thác từ 17/10/2022 với lưu lượng cao hơn KH; đưa giếng TGT-H1-35P vào khai thác từ 22/10/2022; giếng SDNE-11P mỏ SDNE Lô 15-1 tiếp tục duy trì khai thác với lưu lượng cao hơn KH. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao tháng 10 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), RĐ-RĐT (Lô 11-2).

Sản lượng khí bán tháng 10 là 99 triệu m3 (Toàn đề án: 213 triệu m3), đạt 137% KH tháng; cộng dồn 10 tháng là 1.006 triệu m3 (Toàn đề án: 2.095 triệu m3), đạt 146% KH 10 tháng và 121% KH năm. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do như cầu khí cao.

Đối với công tác phát triển mỏ, PVEP tiếp tục tập trung kiểm soát tiến độ dự án mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 12/2022; đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ STT Pha 2B (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05-1a) cùng một số lô/mỏ quan trọng khác.

Với việc hoàn thành chỉ tiêu khai thác trong tháng, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 10 & 10 tháng/2022. Tổng doanh thu tháng 10 phần PVEP là 3.508 tỷ đồng (Toàn đề án: 7.403 tỷ đồng), đạt 165% KH tháng; cộng dồn 10 tháng phần PVEP là 36.745 tỷ đồng (Toàn đề án: 80.634 tỷ đồng), đạt 143% KH năm.

Nộp NSNN tháng 10 là 1.482 tỷ đồng, trong đó nộp Thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 1.153 tỷ đồng (Toàn đề án: 3.012 tỷ đồng), đạt 191% KH tháng, lãi nước chủ nhà là 329 tỷ đồng; cộng dồn 10 tháng NSNN là 17.858 tỷ đồng, trong đó nộp Thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 12.590 tỷ đồng (Toàn đề án: 31.904 tỷ đồng), đạt 175% KH năm, lãi nước chủ nhà là 5.268 tỷ đồng.

Lượt truy cập: 176