PVEP hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí 9 tháng đầu năm

11/10/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính đề ra, trong đó vượt 14% kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Đến hết quý III/2023, tình hình an ninh, an toàn tại văn phòng PVEP và các dơn vị/dự án, cũng như các công trình dầu khí được duy trì, bảo đảm tốt; không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến vi phạm các công trình dầu khí.

Từ đầu năm đến nay, PVEP đã tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được Tập đoàn giao. Trong đó, tập trung công tác thăm dò trong nước với mục tiêu bám sát kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2023 cao hơn dự kiến trong Kế hoạch 5 năm được duyệt, tiệm cận với Kế hoạch gia tăng trữ lượng của cả giai đoạn. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ các dự án phát triển để đưa các mỏ vào khai thác theo Kế hoạch phát triển mỏ 5 năm được duyệt. PVEP đã bảo đảm khai thác an toàn và hiệu quả các mỏ dầu khí hiện có cũng như triển khai các công việc bảo đảm các mục tiêu tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp.

Người lao động Cửu Long JOC trên giàn Sư Tử Trắng

Về gia tăng trữ lượng 9 tháng, PVEP đã đạt 2,60 triệu tấn quy dầu từ các giếng Bunga Lavatera-1 (Lô PM3CAA) và DHN-4X (Lô 05-1a). Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Petrovietnam giao, với những nỗ lực chung của Petrovietnam, PVEP, người điều hành và các đối tác, cùng với sự sát sao và hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác mỏ, PVEP đã chủ động sớm triển khai các giải pháp tăng sản lượng khai thác từ các giếng tiềm năng.

Kết quả, PVEP đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác với tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12,70 triệu tấn (toàn dự án: 5,38 triệu tấn), đạt 114% kế hoạch Tập đoàn giao năm 2023 (không tính sản lượng khai thác các Lô 01/17&02/17 và Lô 01/97&02/97 - PVEP điều hành thuê cho Petrovietnam; mỏ Sông Đốc - PVEP điều hành phi lợi nhuận).

Cụ thể, sản lượng dầu và condensate trong 9 tháng đầu năm là 1,82 triệu tấn (toàn dự án: 3,56 triệu tấn), vượt 10% kế hoạch 9 tháng. Các mỏ hoàn thành kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), CNV (Lô 09-2), HST-HSD (15-2/01), RD-PD (15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b). Sản lượng khí bán 9 tháng đầu năm là 883 triệu m3 (toàn dự án: 1.812 triệu m3); đạt 123% kế hoạch 9 tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 với kết quả khai thác dầu (vượt 10% so với kế hoạch), PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính. Ước tính tại thời điểm 30/9/2023 tổng tài sản của PVEP là 108.095 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 84.393 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 9 tháng năm 2023 đạt 29.433 tỷ đồng (toàn dự án: 58.020 tỷ đồng), đạt 138% kế hoạch 9 tháng và đạt 103% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 13.133 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 9.007 tỷ đồng (toàn dự án: 23.605 tỷ đồng), đạt 155% kế hoạch 9 tháng và 116% kế hoạch năm; Lãi nước chủ nhà là 4.127 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, PVEP sẽ tập trung triển khai một số giếng khoan thăm dò thẩm lượng theo kế hoạch để phấn đấu gia tăng trữ lượng 3 tháng đạt 0,86 triệu tấn quy dầu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2023 (3,46 triệu tấn quy dầu). PVEP sẽ kiểm soát và thúc đẩy tiến độ công tác phát triển trong năm 2023 để bảo đảm mục tiêu FO/FG các dự án trong năm 2024 và các năm tiếp theo như Đại Hùng pha 3, Sư Tử Trắng pha 2B, Lô B cùng một số dự án trọng điểm khác.

Về khai thác, PVEP sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=95%. Tổng sản lượng khai thác dự kiến 3 tháng cuối năm của PVEP là 0,96 triệu tấn quy dầu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án mới và chuyển nhượng dự án. Trong đó, tập trung tìm kiếm các dự án ở trong nước; triển khai công tác tìm kiếm ở chính các dự án PVEP đang có, các lô mở ở Việt Nam, các cơ hội nhận chuyển nhượng các dự án có tiềm năng/phát hiện dầu khí, cơ hội thực hiện quyền ưu tiên mua trước trong các hợp đồng dầu khí.

 

Lượt truy cập: 303