PVEP hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách cả năm 2023

06/09/2023

Tính đến hết tháng 8/2023, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã nộp ngân sách nhà nước 11.719 tỷ đồng, về đích sớm chỉ tiêu của cả năm 2023.

Trong tháng 8, PVEP tiếp tục đảm bảo an toàn cho các công trình/dự án, người lao động, không để xảy ra tai nạn, sự cố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành khai thác các mỏ/dự án.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, tính đến tháng 8, PVEP đã hoàn thành thi công 2 giếng (Bunga Lavatera-1, Lô PM3CAA; DHN-4X, Lô 05-1a); đang thi công 2 giếng (SV-3X, Lô 16-1/15; HMV-1X, Lô 16-2). Nghiên cứu, trao đổi và thảo luận với các bên để hoàn thành phê duyệt về vị trí, phương án địa chất và phương án khoan các giếng thăm dò thẩm lượng còn lại. Về gia tăng trữ lượng 8 tháng, PVEP đã đạt 2,6 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Lavatera-1 Lô PM3CAA; giếng DHN-4X và giếng DH-21XPST2 Lô 05-1(a).

Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 8 là 0,29 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,59 triệu tấn quy dầu); cộng dồn 8 tháng là 2,43 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 4,86 triệu tấn quy dầu), đạt 114% kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 8 là 0,20 triệu tấn (toàn dự án: 0,40 triệu tấn quy dầu); cộng dồn 8 tháng là 1,63 triệu tấn (toàn dự án: 3,21 triệu tấn).

Sản lượng khai thác dầu và khí đạt/cao hơn kế hoạch chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định, an toàn, duy trì uptime trên 98%. Đồng thời, PVEP đã triển khai các giải pháp nhằm tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, một số chiến dịch bắn mở vỉa các giếng đã thực hiện đạt hiệu quả cao, gia tăng sản lượng của từng giếng. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 8 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), CNV (Lô 09-2), HST-HSD (15-2/01), RĐ-PĐ (15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b).

Sản lượng khí bán tháng 8 là 87 triệu m3 (toàn dự án: 187 triệu m3); cộng dồn 8 tháng là 803 triệu m3 (toàn dự án: 1.649 triệu m3), đạt 125% kế hoạch Tập đoàn giao. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP tiếp tục tập trung kiểm soát và thúc đẩy tiến độ công tác phát triển tại các dự án trọng điểm để đảm bảo mục tiêu FO/FG các dự án trong năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo. Đối với công tác thu dọn mỏ, đang triển khai các công việc chuẩn bị cho thu dọn mỏ Tiền Hải C, cấu tạo Đông Quan D, D14 và Đông Hoàng theo Kế hoạch thu dọn mỏ đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khai thác, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 8 và 8 tháng năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP là 3.189 tỷ đồng (toàn dự án: 6.832 tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch tháng; cộng dồn 8 tháng là 26.122 tỷ đồng (toàn dự án: 51.012 tỷ đồng), đạt 136% kế hoạch tháng.

Nộp ngân sách nhà nước tháng 8 là 1.290 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng là 11.719 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 8.020 tỷ đồng (toàn dự án: 20.251 tỷ đồng), về đích sớm kế hoạch nộp ngân sách cả năm 2023.

Trong tháng 9, PVEP đặt mục tiêu sản lượng khai thác là 0,26 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,54 triệu tấn quy dầu). Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,18 triệu tấn (toàn dự án: 0,37 triệu tấn), sản lượng khí xuất là 85 triệu m3 (toàn dự án: 177 triệu m3). Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1, mỏ KNT & KTN Lô 09-2/09, Lô B&48/95 và Lô 52/97, mỏ Cá Voi Xanh Lô 117-119, mỏ BRS/ MOM Lô 433a&416b (Algeria) và các dự án khác. Bám sát tiến độ dự án, thúc đẩy xem xét các đề xuất của các nhà điều hành nhằm đảm bảo FO/FG đúng tiến độ đề ra.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 197