PVEP đặt mục tiêu vượt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

06/11/2023

(PetroTimes) - Kết thúc tháng 10, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, đồng thời nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2023.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, tính đến tháng 10, PVEP đã hoàn thành thi công 2 giếng (Bunga Lavatera-1, Lô PM3CAA; DHN-4X, Lô 05-1a); đang thi công 2 giếng (SV-3X, Lô 16-1/15; HMV-1X, Lô 16-2). Về gia tăng trữ lượng, đến hết tháng 10, PVEP đã đạt 2,6 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Lavatera-1 Lô PM3CAA; giếng DHN-4X và giếng DH-21XPST2 Lô 05-1(a).

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 10 là 0,30 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 0,58 triệu tấn quy dầu). Tính chung 10 tháng là 3,00 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 5,97 triệu tấn quy dầu), đạt 114% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 10 là 0,19 triệu tấn (toàn dự án: 0,36 triệu tấn quy dầu). Tính chung 10 tháng là 2,01 triệu tấn (toàn dự án: 3,93 triệu tấn), vượt 9% kế hoạch Tập đoàn giao. Để đạt được kết quả này, PVEP đã tập trung vào các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì khai thác ổn định, đảm bảo vận hành khai thác an toàn, duy trì uptime trên 98%, đồng thời tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Người lao động Cửu Long JOC trên giàn Sư Tử Vàng CPP

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 10 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, CNV (Lô 09-2), RD-PD (15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), mỏ BRS (Lô 433a/416b).

Sản lượng khí bán tháng 10 là 111triệu m3 (toàn dự án: 225 triệu m3), cộng dồn 10 tháng là 998 triệu m3 (toàn dự án: 2.044 triệu m3), đạt 123% kế hoạch Tập đoàn giao. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Tổng doanh thu tháng 10 phần PVEP là 3.783 tỷ đồng (toàn dự án: 8.491 tỷ đồng), cộng dồn 10 tháng là 34.232 tỷ đồng (toàn dự án: 67.942 tỷ đồng), bằng 120% kế hoạch Tập đoàn giao. Nộp ngân sách nhà nước tháng 10 là 1.578 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 1.023 tỷ đồng (toàn dự án: 2.739 tỷ đồng), lãi nước chủ nhà là 555 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng là 11.719 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 10.437 tỷ đồng (toàn dự án: 20.251 tỷ đồng), lãi nước chủ nhà là 4.960 tỷ đồng.

Trong tháng 11, PVEP tiếp tục thi một số giếng khoan theo kế hoạch, duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển tại các dự án mỏ Đại Hùng pha 3 Lô 05-1(a), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B Lô 15-1, Lô B&48/95 và Lô 52/97, mỏ BRS/ MOM Lô 433a&416b (Algeria) và các dự án khác. Bên cạnh đó, PVEP sẽ tiếp tục bám sát tiến độ dự án, thúc đẩy xem xét các đề xuất của các người điều hành đối với các dự án đang triển khai nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời. Ngoài ra, PVEP sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án mới và chuyển nhượng dự án để chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho năm 2024.

Trong những tháng cuối năm, với việc các chỉ tiêu sản xuất đã cơ bản được hoàn thành, PVEP sẽ nỗ lực phấn đấu để về đích sớm và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch cả năm 2023 của Petrovietnam.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 228