ÔNG NGUYỄN THIỆN BẢO

Ông Nguyễn Thiện Bảo sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Hạch toán Thương nghiệp – trường Đại học Thương nghiệp và sau đó tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT).

Trong quá trình công tác tại ngành Dầu khí, Ông Nguyễn Thiện Bảo đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của công ty tiền thân PVEP trước đây cũng như của PVEP thời kỳ đầu sát nhập : Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC) (2006-2007), Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP - 2007), Thành viên Hội đồng Quản trị PVEP (2007 – 2008).

Từ tháng 01 năm 2009, Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc và sau đó là Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC). Khi PVFC sát nhập thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Dầu khí (PVCombank), Ông tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tháng 11/2014, Ông được Lãnh đạo Tập đoàn bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chuyên môn, ngày 15/10/2019, Ông được Lãnh đạo Tập đoàn và PVEP tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của PVEP